Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van ‘Mellema Carcleaning’

 

1.: Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf.

1.2: ‘Mellema Carcleaning’, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop

de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een

beroep of bedrijf.

1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

 

2.: Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen

van ‘Mellema Carcleaning’, evenals op de tussen ‘Mellema Carcleaning’ en de

wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande

rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de

bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de

overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De

algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij zich ter inzage gesteld via de

webpagina van ‘Mellema Carcleaning’.

2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene

voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.

2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke

eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: ‘Mellema

Carcleaning’ hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden

van de wederpartij van de hand.

2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of

aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige

gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare

gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die

oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

 

3.: Offertes

3.1: Een offerte van ‘Mellema Carcleaning’ is een uitnodiging tot het doen van een

aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.

3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden

beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een

termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij

onherroepelijk is.

3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende

30dagen na dagtekening daarvan geldig, tenzij ‘Mellema Carcleaning’ in de offerte

uitdrukkelijk anders heeft bepaald.

3.4: Hoewel ‘ Mellema Carcleaning’ de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het

formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere

gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ‘Mellema Carcleaning’ en

wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden

dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden.

‘Mellema Carcleaning’ kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van

hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is

overeengekomen.

 

4.: Prijzen

4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige

heffingen, tenzij door ‘Mellema Carcleaning’ anders wordt vermeld. Indien de wederpartij

geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door

‘Mellema Carcleaning’ anders wordt vermeld.

4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen

tijdstip op-of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van

hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor

dan ook zijn gewijzigd, mag ‘Mellema Carcleaning’ de prijs overeenkomstig aanpassen.

Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte

aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de

wederpartij.

4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door ‘Mellema Carcleaning’ op

verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een

prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke

specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8

dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

 

5.: Betalingen

5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij

partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.

5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is

de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te

voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3: De vordering van ‘Mellema Carcleaning’ is evenwel terstond geheel opeisbaar,

waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:

(a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van

betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van

faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;

(b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de

wederpartij wordt opgelegd;

(c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt,

vervreemdt of op andere wijze voortzet.

5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan

‘Mellema Carcleaning’ contant/PIN-betaalautomaat of via bancaire overschrijving te

worden voldaan.

5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst ‘Mellema Carcleaning’ geacht

als eerste te presteren. De prestatie van ‘Mellema Carcleaning’ bestaat in dit verband uit

op– of aflevering van het object.

5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het

moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken

een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als

maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele

voldoening daarvan.

5.7: Alle door ‘Mellema Carcleaning’ redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van

voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan ‘Mellema

Carcleaning’ is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.

5.8: Indien ‘Mellema Carcleaning’ de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving

van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met

de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en

raadslieden, te betalen indien ‘Mellema Carcleaning’ geheel of gedeeltelijk in het gelijk

wordt gesteld.

 

6.: Garantie

6.1: ‘Mellema Carcleaning’ garandeert dat de door haar verrichte of aan derden

uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.

6.2: ‘Mellema Carcleaning’ kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige

behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen

betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.

6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door

‘Mellema Carcleaning’ zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor

zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

6.3: De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

(a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens ‘Mellema Carcleaning’

onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan

extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens ‘Mellema

Carcleaning’ bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object.

(b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij

aan ‘Mellema Carcleaning’ ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot

opheffing van die gebreken;

(c): Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag

van het object;

(d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

- door een van buiten komende oorzaak;

- aan niet door ‘Mellema Carcleaning’ aangebrachte (reinigings)materialen of niet door

‘Mellema Carcleaning’ bewerkte delen;

(e): gebreken aan object die na aflevering door 'Mellema Carcleaning' niet in de

onderneming van ‘Mellema Carcleaning’ een nadere behandeling hebben ondergaan,

terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en

waarvan de noodzaak door ‘Mellema Carcleaning’ schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk

bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen

als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;

(f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan ‘Mellema Carcleaning’ bij het

sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat zij zich niet kan

verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van

materialen, onderdelen of werkmethode;

(g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de

aanwezige gebreken – waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen

en andere schade aan het voertuig – binnen het kader van wat is overeengekomen

afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de

onderneming van ‘Mellema Carcleaning’ zijn voorbewerkt.

6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:

(a) de wederpartij het object niet binnen de door ‘Mellema Carcleaning’ vastgestelde

termijn beoordeling/ controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de

wederpartij geen kosten zijn verbonden;

(b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na

aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten

bij ‘Mellema Carcleaning’ indient;

(c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken

haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk

en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij ‘Mellema Carcleaning’ indient.

(d): de wederpartij ‘Mellema Carcleaning’ niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te

verhelpen.

 

7.: Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van ‘Mellema Carcleaning’ voor enigerlei schade aan het object

of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar

in het voorkomende geval uitkeert. ‘Mellema Carcleaning’ zal gedurende de

looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

hebben.

7.2 ‘Mellema Carcleaning’ is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de

wederpartij en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die ‘Mellema

Carcleaning’ uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de

wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en

waardepapieren.

7.3 ‘Mellema Carcleaning’ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede

begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade

voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als

bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

7.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van ‘Mellema

Carcleaning’ zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk

dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt

door opzet of bewust roekeloosheid van ‘ Mellema Carcleaning’ of haar hoogste

leidinggevend personeel.

 

8.: Overmacht

8.1 Een tekortkoming van ‘Mellema Carcleaning’ zal haar niet worden aangerekend

indien zij in een toestand van overmacht verkeert.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die ‘Mellema Carcleaning’ niet

kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet,

rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar

rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat ‘Mellema Carcleaning’ door een

(toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar

diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

(a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke

wijze ontstaan.

(b): vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van ‘Mellema

Carcleaning’;

(c): transportmoeilijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor

het vervoer naar ‘Mellema Carcleaning’ toe , of van ‘ Mellema Carcleaning’ naar de

wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

 

9. Ontbinding

9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van

de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij

wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze

een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel

tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk

omschreven dienen te worden.

9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan

enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met ‘Mellema Carcleaning’ gesloten

overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden,

kan: ‘Mellema Carcleaning’ zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst

de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke

erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden

volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met

vergoeding van de kosten van al door ‘Mellema Carcleaning’ verrichte werkzaamheden.

De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de

wederpartij aan 'Mellema Carcleaning' schriftelijk kenbaar te maken voor welke

mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan ‘Mellema Carcleaning’ het recht heeft

 

10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te

leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van ‘Mellema Carcleaning’ totdat alle

vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die ‘Mellema Carcleaning’

heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.

10.2 Totdat de wederpartij aan ‘Mellema Carcleaning’ alle in het kader van een specifieke

overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan: ‘Mellema Carcleaning’ de

desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn

vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze

bedragen voldoende zekerheid stelt.

 

11. Geschillen

11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig

gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een

arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin ‘Mellema Carcleaning’

gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de

bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

11.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene

voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden

beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van Artikel 17 van

het EEG-Executie- verdrag van 27 september 1968.

 

12. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de

voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit

deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.